Get Adobe Flash player

Private Pilot License

         เป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการบินมาก่อน โดยหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่ ชม.บินที่ศูนย์ ทำการเรียน Ground School พื้นฐานความรู้ด้านการบิน เพื่อให้มีความพร้อมในการบินด้วยความปลอดภัย และจะดำเนินการบินตามหลักสูตรที่กำหนดอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยการเรียนบินกับเครื่องบินแบบ Single Engine เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เข้าเรียนจะได้รับใบอนุญาต หรือที่เรียกว่า PPL และ สามารถนำไปบินเครื่องบินส่วนตัวได้ แต่ไม่สามารถนำไปใช้สมัครงานตามสายการบินต่างๆได้ ซึ่งหลักสูตรนี้ ได้รับการรับรองจาก FAA มีจำนวน ชม.บิน รวมประมาณ 60 ชม.บิน ราคารวมตลอดหลักสูตรประมาณ 3 แสนบาท น